Motywacja i wzbudzanie zaangażowania

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Motywacja i zaangażowanie
 • wpływ motywacji na wykonywanie zadań
 • sytuacje wymagające motywowania
 1. Rola pracownika w firmie
 • cele osobiste pracownika a cele zawodowe
 • budowanie identyfikacji pracownika z firmą
 • wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów
 1. Rola lidera w tworzeniu systemu motywacyjnego i jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 • obszary działań lidera w tworzeniu efektywnego systemu motywacyjnego
 • przyczyny spadku motywacji do pracy
 • czynniki wpływające na motywację pracowników w organizacji
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • pobudzanie wewnętrznej motywacji poprzez wspieranie pracowników oraz wspólne ustalanie celów
 1. Indywidualne czynniki motywujące pracowników
 • systemy motywowania finansowego
 • systemy motywowania pozafinansowego
 • efektywne systemy motywacji
 1. Obszary wywierania wpływu, budowania motywacji i zaangażowania pracownika
 • działania motywacyjne
 • podział zadań i zakresów obowiązków
 • delegowanie zadań, polecenia
 • motywowanie przez współpracę
 1. Monitoring wykonywanych zadań
 • monitoring realizacji zadań – ocena pracownika
 • informacja zwrotna
 • pochwała i konstruktywna krytyka
 • nagrody i kary
 • twórcze wykorzystywanie błędów
 1. Trudne sytuacje w motywowaniu
 • sygnały demotywacji pracownika i sposoby reagowania
 • problemy i konflikty w zespole
 • motywowanie w trakcie zmian

Schematy rozmowy motywującej